ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล Coding นัดแรก เน้นการสื่อสารด้วยนวัตกรรมใหม่ ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม

(10 สิงหาคม 2563) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ทุกภาคส่วน

โดยกล่าวว่า ที่ประชุมได้วางกรอบงานประชาสัมพันธ์ Coding ไปสู่ทุกภาคส่วน และเตรียมร่างแผนแม่บทเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการการพัฒนาขีดความสามารถทักษะและการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน เมื่อได้บทสรุปในขั้นต้นก็จะส่งขึ้นไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทต่อไป

ส่วนการหารือในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ฯ ได้ข้อสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร ทั้งภาพรวมอย่างกว้าง และรูปแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มครูผู้สอนก็มีการอบรมอยู่แล้วตามที่ได้ดำเนินการมา กลุ่มนักเรียนจะติดตามดูว่าเมื่อครูอบรมเสร็จแล้วจะไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างไร เป็นต้น

แนวทางการประชาสัมพันธ์ Coding ไปสู่ทุกภาคส่วน มีเป้าหมายให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องไม่ใช่แบบจุดพลุแล้วหายไป เช่น จัด Event หรือทำโฆษณาแบบทั่วไป แต่จะส่งเสริมให้เป็นรูปแบบนวัตกรรมใหม่ที่สร้างการตระหนักรู้อย่างยั่งยืน และลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิ Coding for Farm สำหรับอาชีวะเกษตร โค้ดดิ้งสำหรับคนพิการ ซึ่งจะดำเนินการในส่วนการจัดการศึกษาพิเศษ การถวายความรู้ Coding แด่พระสงฆ์ เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญในขณะนี้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ทำให้ช่วงชั้นวัยของผู้ปกครองกับนักเรียนห่างกันพอสมควร ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีหลักสูตรโค้ดดิ้งที่จะมาดูแลทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคนที่ต่างวัยกว่าเด็กและเยาวชนให้มาเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ฯ ต้องดูแลการประชาสัมพันธ์เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้งทั่วประเทศ ไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพียงที่ใดที่หนึ่ง

นายภูมิสรรค์ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตอาจจะมีการนำเสนอบอร์ดโค้ดดิ้งชุดใหญ่ หรือเสนอไปยังที่ประชุม ครม. ถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ เทคโนโลยี โดยอาจกำหนดให้มี Coding Day ขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียน ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้ง รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: