ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ 12 สิงหาคม 2563

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ ความว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มบีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน นักเรียนและนักศึกษาทุกหนแห่ง ทรงสอนหนังสือแก่ราษฎรทั้งในชุมชน หมู่บ้านและสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า (…………) ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจาย แผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐติกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ นำผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย 1 จบ และร่วมลงนามถวายพระพร

อิชยา กัปปา / สรุป
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / ภาพ

รับชมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: