เสมา 2 ‘คุณหญิงกัลยา’ ชื่นชม วษท.เชียงใหม่ จัดการเรียนร่วมกับผู้ประกอบการ แนะใช้โค้ดดิ้งคู่ฟาร์มอัจฉริยะ ส่งผลผลิตคุณภาพสู่ตลาดโลก

(7 สิงหาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผอ.วษท.เชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า วษท.เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา 1,067 คน รวมถึงจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแม่วินสามัคคี โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 31

นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษานอกระบบ ตามนโยบาย ศธ.และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ วษท.เชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ได้แก่

  1. การพัฒนาหลักสูตรอาชีวเกษตร โดยความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบุคลากร สินค้าเกษตร พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และต่อยอดการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้
  2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านผู้ประกอบการเกษตร ทั้งการอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งจะทำให้การผลิตกำลังคนของวิทยาลัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มชุมชนพื้นที่ รวมถึงถ่ายทอดความรู้สู่การสร้างอาชีพได้
  4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนาด้านผู้ประกอบการเกษตร ทั้งทางวิชาชีพและทางวิชาการ
  5. พัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในชุมชนท้องที่ ให้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า จากรายงานและการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ทำให้ทราบว่าได้ดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้วในการผลิตนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและผลิตสัตว์ ขณะเดียวกัน ศธ.ได้อบรมครูของ วษท. ให้ทันสมัยในด้านฟาร์มอัจฉริยะ นำไปสู่การเป็น Smart Farmer ซึ่งครูที่ไปอบรมมาก็จะถ่ายทอดความรู้ ร่วมทำงานกับนักศึกษาให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

สิ่งที่น่าประทับใจ คือ การเรียนการสอนของ วษท.เชียงใหม่ ไม่ได้อยู่ตามลำพัง แต่มีผู้ประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอนด้วย เป็นแนวโน้มที่ดี และเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่สุด เช่น ความร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขณะที่นโยบายของ ศธ. ต้องการให้การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษามีสังคมหรือมีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการและเอกชนได้ลงทุนดำเนินการไปแล้ว เมื่อนักศึกษาจบไปแล้ว ก็จะมีประสบการณ์ สามารถทำงานกับภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับทุกอย่างที่ตลาดแรงงานต้องการ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจ

นอกจากนี้ ศธ. ยังได้บรรจุหลักสูตรโค้ดดิ้งในการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ทุกคนในประเทศมีทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการ เช่น การอ่านโดยใช้วิจารณญาณ การเขียนที่สามารถสื่อสารกับคนในโลกได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน มีการเตรียมการเพื่อตอบคำถามเมื่อเราไปเจอในชีวิตจริง เป็นต้น และเมื่อนำมาใช้กับการทำฟาร์มอัจฉริยะก็จะช่วยลดต้นทุน สร้างผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ป้อนสู่ตลาดโลกต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: