รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ปลื้ม วษท.ลำพูน นำ STI มาใช้จัดการฟาร์มต้นแบบโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

(7 สิงหาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

นายแสวง ทาวดี ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ลำพูน กล่าวว่า วิทยาลัยเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ซึ่งเป็นการทำการเกษตรในพื้นที่ค่อนข้างจำกัด อาศัยการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เช่น การปลูกพืชอะไร เพาะพันธุ์พืช หรือเลี้ยงสัตว์ใด จึงสามารถเก็บขายได้ทุกวัน ทุก 3 วัน 7 วัน 15 วัน 1 เดือน หรือมากกว่านั้น ตลอดจนการนำผลผลิตมาแปรรูป และวางแผนในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ของ วษท.ลำพูน มีการจัดสัดส่วนพื้นที่เพื่อปลูกพืชประเภทพืชผักสวนครัว พืชไร่ พืชสมุนไพร ไม้ดอก และไม้ยืนต้น ส่วนการเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย สุกร ไก่ไข่ กบ และปลาดุก รวมถึงการแปรรูปผลผลิตจากไร่ เช่น แยมชบาเมเปิล ชาใบเมเปิลน้ำฟักข้าว สบู่ฟักข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดการระบบการดูแลบำรุงรักษาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพ และใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ภายในโครงการ ทำให้สามารถลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) เข้ามาใช้ในหลากหลายด้าน เช่น โครงการ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการปฏิรูปการทำเกษตรที่ วษท.ลำพูน สามารถทำต้นแบบให้ทุกคนเห็นได้ว่า 1 ไร่ก็รวยได้ ซึ่งหากถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่ตกงานมาเรียนรู้การเกษตรที่อยู่ได้ด้วยพื้นที่ 1 ไร่ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากความประหยัดของตนเองก่อน แล้วจึงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ จะเป็นการพลิกกวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นโอกาสสร้างอาชีพ และทำให้เกษตรกรไม่จน อีกต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการใช้ STI อย่างมาก โดยที่ผ่านมามีการให้ครูสอนเกษตรมาเรียนเกี่ยวกับด้านฟาร์มอัจฉริยะ เช่น วิชาเครื่องจักรกลเกษตรในระบบสมาร์ทฟาร์ม วิชาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานทางการเกษตร วิชาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรเบื้องต้น วิชาพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับการเกษตร วิชาเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชสมัยใหม่ เป็นต้น

ดังนั้น วษท. และวิทยาลัยประมงทุกแห่งจะมีครูที่มีความรู้ STI พร้อมถ่ายทอดให้นักเรียนและประชาชนนำไปใช้ Upskill- Reskill เพื่อพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ต่อไป

สิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตคือ น้ำ ขณะนี้ได้เปิดตัวโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยร่วมกับ วษท. ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไป จึงต้องนำศาสตร์พระราชาในด้านการบริหารจัดการน้ำมาแก้ปัญหาให้เหมาะสม จะช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน

ย้ำด้วยว่า ประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคมสูง ทั้งด้านความดีงาม ความกตัญญู วัฒนธรรมประเพณี นอกจากการจัดการศึกษาด้านการเกษตรแล้ว จึงขอฝากให้นำ STI มาผสมผสานกับประเพณีวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามของจังหวัดลำพูน เชื่อมั่นว่าจะสามารถชนะประเทศอื่นได้ในหลากหลายด้านอย่างแน่นอน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: