สป.ศธ.จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แก่ข้าราชการระดับชำนาญการ ในหน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด 120 คน

(7 สิงหาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปลัด ศธ. กล่าวว่า จากการที่ สป.ศธ. ได้รับโอนย้ายข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน ศธ. และต่างสังกัด เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแห่งมีพื้นฐานการเขียนผลงานทางวิชาการแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน หรือเป็นรูปแบบเดียวกัน จึงมอบหมายให้สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.สป.) ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ถือเกณฑ์เดียวกันในการเขียนผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการอ่านผลงานทางวิชาการของกรรมการด้วย

จึงขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ทุ่มเท ตั้งใจ ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานทางวิชาการต่อไป ฝากข้อคิดการทำงานแก่ทุกท่าน โดยขอให้ “มองไกล ใฝ่สูง มุ่งสู่ความสำเร็จ” เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ

นางจามีกร นิภากุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สป.ศธ.ได้สำรวจข้าราชการที่มีคุณสมบัติและสามารถประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น จากระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความต้องการให้ส่วนราชการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนผลงานเชิงวิชาการฯ

ซึ่ง สป.ศธ.เห็นว่าข้าราชการในสังกัดมีหลากหลาย ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประจำส่วนกลาง ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำอยู่ในภูมิภาค ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการที่โอนย้ายมาจากส่วนราชการอื่น และจากการนำเสนอผลงานที่ผ่านมายังมีคุณภาพและมาตรฐานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ทางราชการกำหนด

เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนผลงานเชิงวิชาการ และให้สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันได้ โดยกำหนดฝึกอบรมช่วงระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมนุสา 1 (Nusa 1) โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

การอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 120 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการครั้งนี้ ได้แก่

  • ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • นายประเสริฐ หอมดี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • คณะวิทยากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานทางวิชาการ ของแต่ละสายงาน จำนวน 10 สายงาน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: