เสมา 3 เปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้าใจในบทบาทครูมืออาชีพ กับการพัฒนาชุมชน

(31 กรกฎาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมค่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมระดับเครือข่าย SUMMER CAMP) จำนวนทั้งสิ้น 117 คน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ถือเป็นสถาบันต้นแบบของการผลิตครูเข้าสู่สถานศึกษาของประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนไทยซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ เพราะการศึกษา คือ รากแก้วของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านใดของชาติ ของสังคมหรือของประชาชน ความยั่งยืน ความสำเร็จทุกๆ ด้านจะมาจากพื้นฐานการศึกษาทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ครูที่ดีจะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมต่าง ๆ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทั้งในเวลาสอนและนอกเวลาสอน มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม มีความรู้ดีทั้งในวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพครู ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาในการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงถือว่าเป็นครูมืออาชีพ

สำหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการผลิตครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) โดยดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู แล้วบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและลดปัญหาเรื่องการโยกย้าย

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า กิจกรรมค่ายพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดขึ้นตามเงื่อนไขข้อตกลงในการผลิตครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสถาบันผลิตครูต้องดูแลนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตลอดระยะเวลาศึกษาในสถาบัน โดยร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 117 คน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 70 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 47 คน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 137 คน

ทั้งนี้ คาดว่านิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะมีทักษะชีวิตมีจิตวิญญาณความเป็นครู เข้าใจบริบทชุมชน และช่วยพัฒนาสังคมต่อไป

อิชยา กัปปา/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: