กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ร้อง ศธ.ขอความคุ้มครองสิทธิของนักเรียนทุกเพศให้เท่าเทียมกัน

(29 กรกฎาคม 2563) กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศกว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือเรื่อง “ข้อร้องเรียนจากกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ” ต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการขอความคุ้มครองสิทธิของนักเรียนทุกเพศให้เท่าเทียมกัน โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ รับเรื่องแทน ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ ตัวแทนกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ กล่าวว่า ปัจจุบันสิทธิของนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ได้มีการคุ้มครองอย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายใด ๆ จึงทำให้นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวนมาก ถูกปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจในเพศวิถีของนักเรียน ทางองค์กรนักเรียนเลวจึงขอยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้

  • กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงและแก้ไขระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 โดยต้องระบุให้นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิในการเลือกทรงผมตามเพศวิถีของตนเอง
  • นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ต้องมีสิทธิเลือกที่จะใส่ชุดนักเรียนตามเพศวิถีของตนเอง และกระทรวงศึกษาธิการต้องออกแบบชุดนักเรียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือยกเลิกการบังคับแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งกายได้ตามเพศของตนเอง
  • ตรวจสอบ เรียกคืน และยุติการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศในมุมมองที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งให้ยกเลิกแบบประเมินและกฎระเบียบของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ยังมีการเหยียดเพศ หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ
  • ขอให้กระทรวงศึกษาธิการกำชับครูและบุคลากรทางการคึกษา ให้ปฏิบัติต่อนักเรียนทุก ๆ เพศอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกลั่นแกล้งนักเรียนด้วยเรื่องเพศ

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า ในฐานะปลัด ศธ. ขอรับข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อ เพื่อไปหารือร่วมกับรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันกับลูกหลานทุกคนในที่นี่ว่าจะเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในส่วนของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 นั้น ขอฝากไปถึงนักเรียนทุกคนว่า การอยู่ในสังคมร่วมกันต้องเคารพในกฎระเบียบและกติกาการเป็นนักเรียน ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งในระเบียบฯ ข้อ 7 กำหนดไว้ชัดเจนว่า ศธ.ได้มอบอำนาจให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ รวมทั้งสถานศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้นำชุมชน ดังนั้นระเบียบของศธ. จึงเป็นระเบียบกว้าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งไปออกระเบียบได้ด้วยตนเอง

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: