โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กด้อยโอกาส

(27 กรกฎาคม 2563) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหรือเข้ารับการศึกษาต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย สมาคมพัฒนาชุมชน และกลุ่มจิตอาสาเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งได้แบ่งกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเป็น 2 ประเภท คือ

  • กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 2 -14 ปี และมีความประสงค์เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามปกติ หรือเข้าเรียนต่อกับ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จึงได้ดำเนินการประสานนำเข้าสู่ระบบการศึกษาและมอบทุนการศึกษา ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาตามภูมิลำเนาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ทั้งนี้ ในกรณีผู้พิการได้ประสานการบูรณาการกับศูนย์การศึกษาพิเศษและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือต่อไป
  • กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุระหว่าง 14-21 ปี ดำเนินการฝึกอาชีพจากการสำรวจความต้องการของ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย และประสานการฝึกอบรมร่วมกับผู้ประกอบการ กลุ่มจิตอาสาเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีหลักสูตรการฝึกอาชีพประกอบด้วย การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ขนมไทย การติดตั้งจานดาวเทียม ทั้งนี้ หลังฝึกอบรมจะประสานผู้ประกอบการหรือจัดหางานจังหวัดเพื่อส่งเสริมการมีงานทำหรือการมีอาชีพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: