ศธ.ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

(28 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ เวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อีกทั้งในด้านการศึกษาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาผู้ยากไร้ และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มเงิน – พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเปล่งเสียงคำว่า “ทรงพระเจริญ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ และปกรณ์ เรืองยิ่ง / ภาพ