เลขาฯ รมว.ศธ. “อนุชา บูรพชัยศรี” หารือการทำงานกับทีม PR กระทรวงศึกษาธิการ

(24 กรกฎาคม 2563) นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เพื่อรับฟังสรุปผลการทำงาน พร้อมผลักดันการทำงานการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการหรือผู้แทนหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ 10 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงาน สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานสรุปผลการทำงานในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ 2564

เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่นำเสนอข้อมูล สภาพ ปัญหา ความต้องการ ซึ่งรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อสนับสนุน ผลักดัน และแก้ปัญหาการทำงาน เช่น ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำงานประชาสัมพันธ์ การใช้เครือข่ายบุคลากรในการทำงานร่วมกัน การสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน

พร้อมทั้งฝากให้แต่ละหน่วยงานกลับไปวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารในปีงบประมาณ 2564 ทั้งการสื่อสารต่อสาธารณชน และการสื่อสารภายใน ซึ่งมีความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ไม่ต่างกัน สำหรับการทำงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาแล้ว จะเน้นให้มีการทำงานเชิง Matrix เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน ทุกมิติ โดยไม่ต้องนำบุคลากรมารวมกัน

นอกจากนี้ การสื่อสารจะต้องเน้นการประสานร่วมกัน ทุกหน่วยงานมี Official การสื่อสารให้เห็นชัดเจน มีการแชร์ข้อมูลข่่าวสารร่วมกันเพื่อให้เกิดพลัง เชื่อมโยง และกระจายข่าวสารเป็นคลื่น เช่น กรณีข่าวปิดสถานศึกษาเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้สาธารณชนเชื่อมั่นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับบุคลากร ต้องเน้นการพัฒนาบุคคล อย่ายึดติดกับบุคคลเป็นหลักในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน เมื่อบุคลากรรายนั้นโอนย้ายไป ส่วนงบประมาณปี 2564 ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนจัดทำรายละเอียด เพื่อจะสนับสนุนเพิ่มให้ในปีงบประมาณต่อไป ทั้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจำกัด และที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีนี้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: