ศธ.เตรียมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น / เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

(21 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ. ได้ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

ในเบื้องต้นกำหนดไว้ 554 คน โดยจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการีที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้โดยสุจริต ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สิน และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 17 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

จำนวน 225 คน จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป สามารถสมัครได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น (จาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ด้านทักษะฝีมืออาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศีลธรรมและจริยธรรม) ต้องเป็นผู้ชนะการประกวด/แข่งขันในประเภทเดี่ยว หรือทีมในการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ชาติ และเป็นผลงานที่มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ศธ.จะประกาศหลักเกณฑ์การสมัครเร็ว ๆ นี้ ทางเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th และจะแจ้งรายละเอียดไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 14 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยัง “สำนักอำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02 628 5616 ,02 281 9752 กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: