ศธ.ร่วมมือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อการสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา “สังคมดี เริ่มต้นที่ครอบครัว”

(21 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา ร่วมกับนางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งของประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

จึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา อีกทั้งมุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นโอกาสอันดีที่ ศธ.และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีความประสงค์ดำเนินการร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม ความพอประมาณ การมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเสมอ รวมทั้งมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ ความชื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกมีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละและแบ่งปันภายใต้คำว่า “จิตอาสา” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนา ศึกษา วิจัย สร้างงานด้านวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย

นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ครอบครัวพอเพียง” หมายถึง ศูนย์รวมคนดี คนที่มีศรัทธาความดีในตนเอง มีความเชื่อมั่นในคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เรียนรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยคุณธรรมในจิตใจ มีเหลือก็แบ่งปัน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

มูลนิธิฯ มีผลงานโดดเด่นจากการขับเคลื่อน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 14 ปี โดยเน้นหลักคิดที่สำคัญต่อชีวิต ต่อการปกครองและการบริหารบ้านเมือง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ เรียนรู้ เข้าใจ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาต่อยอดทางการศึกษา การดำเนินงานทั้งธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ รวมถึงการบริหารชุมชน บริหารประเทศ
โดยการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพียงมุ่งหวังเพื่อให้ประเทศชาติ ประชาชนมีความสุขสงบ พึ่งพาตนเองได้ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ คือ “ครอบครัว” เพราะ “สังคมดี เริ่มต้นที่ครอบครัว” ปัจุบันมีนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 5 ล้านคน

“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วารสารชัยพัฒนา: 4 ธันวาคม 2552

อนึ่ง พิธีลงนามฯในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ นางดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ., นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ., นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ. ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ, นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง นักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: