ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักเกณฑ์ฯ การกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา (การกู้ยืม)
ราชกิจจานุเบกษา (การยืม)