รมว.ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ย้ำโรงเรียนต้องปลอดภัย พร้อมจับมือทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด

(20 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงปราบปราม ดำเนินการขั้นเด็ดขาด กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำความผิด พร้อมสะสางปัญหาเก่าและยุติปัญหาใหม่ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทำหรือผู้พบเห็นการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ทางสายด่วน ศคพ. โทร. 02-007-0001

จากนั้นได้มีการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี 5 ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และองค์กรทำดี ได้มอบข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต่อ รมว.ศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ศธ.ต้องให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองในเรื่องของความปลอดภัยให้ได้ ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีขั้นตอนหลายอย่างที่ทำให้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศไม่สามารถบริหารจัดการได้

วันนี้จึงได้ตั้ง ศคพ.ขึ้นมาเพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเด็ดขาด ถึงแม้ว่าจะมีครูส่วนน้อยที่มีปัญหา แต่ก็ไม่ควรจะวนเวียนอยู่ใน ศธ.ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงวางมาตรการให้บุคคลเหล่านี้โดนถอดใบประกอบวิชาชีพทั้งกรณีชั่วคราวและตลอดไป ตลอดจนการให้ออกจากราชการไว้ก่อนจนกระทั่งกระบวนการยุติธรรมมีการสอบสวนอย่างครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ศธ.นำกฎระเบียบของกระทรวงมาใช้อย่างเข้มข้น เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ศธ.พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียน ย้ำว่าผู้ถูกกระทำไม่มีความจำเป็นต้องยอมให้กับอำนาจของผู้มีอิทธิพล การที่ผู้กระทำผิดจะมาข่มขู่หรือให้สินบนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในโรงเรียน ผมพร้อมที่จะนำผู้บริหาร บุคลากร ของ ศธ. ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของ ศธ. ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของ ศธ. ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนนักศึกษา และบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่นในสังกัดหรือในกำกับ ศธ. โดยมุ่งที่จะปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด ภายใต้มาตรการใหญ่ 3 ด้าน คือ

  1. มาตรการด้านการป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยนั้นให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรับผิดชอบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ไม่เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่น ๆ
  2. มาตรการด้านการปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหา สะสางปัญหาเก่า ยุติปัญหาใหม่ โดยหากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้าง ผู้มีอำนาจคือเขตพื้นที่ต้องสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปประจำเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงทันที และหากผลการตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความจริง ให้ผู้มีอำนาจสั่งตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ผู้กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อน ขั้นตอนทั้งหมดมีเป้าหมายให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แล้วรายงานหน่วยงานตันสังกัดส่วนกลางและแจ้งข้อมูลมายัง ศคพ. เมื่อ ศคพ. ได้รับเรื่องแล้วจะรีบเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว โดย ศคพ. จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการทางวินัยควบคู่กับการดำเนินการด้านคดีอาญาด้วย
  3. มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเยี่ยวยานักเรียนนักศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกคนให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ไม่ละทิ้งให้เขาต้องอยู่ในสภาพยากลำบากโดยลำพัง และต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนยุติธรรม เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรวดเร็ว

สำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศจากข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดหรือในกำกับ ศธ. หรือผู้พบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน สามารถติดต่อร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ทาง โทร. 02-007-0001 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 email : skp200200@gmail.com และเฟซบุ๊กเพจ : ศคพ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือติดต่อได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: