รมช.ศธ.”คุณหญิงกัลยา” ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร แนะเร่งประชาสัมพันธ์ดึงผู้เรียน รองรับ Hub of Seafood พร้อมดันอาหารทะเลไทยตีตลาดโลก

(17 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและพบปะผู้บริหารของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ อาคารชัยพฤกษ์ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและฝั่งอ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร ประกอบอาชีพทำการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพหลัก ซึ่งชาวประมงสมุทรสาครมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพ แสวงหาเทคนิคใหม่อยู่เสมอ ทำให้สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก ส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาดใหญ่ครบวงจร มีทั้งการทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำไปสู่การเชื่อมโยงกับการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) เต็มรูปแบบ

นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนว่า วิทยาลัยประมงสมุทรสาครเปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีหลากหลายสาขา รวมถึงมุ่งเน้นสาขางานประมงทะเล สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ วิทยาลัยประมงสมุทรสาครเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่โลกอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รองรับการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก (Hub of Seafood) ตลอดจนพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านการประมงในอนาคตต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของภาคเกษตรกรรม กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เรียกว่า “Digital Agri College” เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยงชาวไทยและชาวโลก พร้อมตีตลาดโลกด้วยอาหารทะเลของสมุทรสาครที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการผลิตนักประมงที่มีชื่อเสียงเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้

อย่างไรก็ตาม หากวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ต้องการความสนับสนุนการทำโครงการหรืองานวิจัย สามารถนำเสนอมาที่ ศธ.ได้ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสสำหรับความคิดนอกกรอบที่สามารถนำมาใช้ได้ผล และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ คือ การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยประมง ทำอย่างไรให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปทราบว่าวิทยาลัยประมงสมุทรสาครไม่ได้สอนเฉพาะวิชาการประมงเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลากหลายสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานให้เลือกเรียน รวมถึงมีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำ เลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์ (Social Media) มีอิทธิพลอย่างมาก ขอให้ช่วยกันสื่อสารออกไปให้ได้มากที่สุด และเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ศธ. พร้อมส่งเสริมสนับสนุนอาชีวะเกษตรและประมงอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นผู้นำทั้งด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรของประเทศ

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: