เสมา3 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์นครศรีฯ ชูแคมเปญท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ผสานรักษ์ท้องถิ่นตามสไตล์ “นักสืบสายน้ำ” คลองพรหมโลก

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช (ศว.) อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จากการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ระบบคิดแบบวิทยาศาสตร์ในรูแปบบการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ที่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียนนักศึกษา ประชาชน สามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ทั้งยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในระดับต่าง ๆ

ขอแสดงความชื่นชมผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ปี 2562 ซึ่งสามารถให้บริการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมายในทุกกิจกรรมกว่า 1.2 แสนคน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคน ทุ่มเท และเสียสละในการทำงานเสมอมา ซึ่งตระหนักดีกว่า การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ เจตคติ ความสามารถ ตลอดจนการประสานงานและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมหลากหลาย

ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแล กศน. และ ศว.ทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังใจ และยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ

ขอฝากให้ ผอ.ศว.นครศรีธรรมราช ร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อต่อยอดสิ่งดีให้ออกสู่ภายนอก กศน.อย่างกว้างขวาง ทั้งร่วมกับ ปส.กช. โรงเรียนเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน การท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ชุมชน พร้อมคิดริเริ่มแคมเปญสร้างสรรค์การเรียนวิทยาศาสตร์จากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม และมีประวัติยาวนาน เพื่อดึงดูดเด็ก เยาวชนและประชาชน มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามสไตล์ “นักสืบสายน้ำ” แห่งคลองพรหมโลก เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคนไทยยุค 4.0 ตามนโยบายพัฒนาศักยภาพคนของรัฐบาลอย่างยั่งยืน

อนึ่ง การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมงาน อาทิ นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ เลขาธิการ กช. นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี นายเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฐวุฒิ ภารพบ ประธาน ปส.กช.นครศรีธรรมราช นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการ ศว.นครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้บริหาร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และบุคลากร กศน.

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ในภูมิภาคแห่งแรก ประกาศจัดตั้งและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 มีพื้นที่บริการ 4 จังหวัด 61 อำเภอ รวมประชากรกว่า 3.4 ล้านคน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายไปสู่สังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์”

โดยมีผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ปี 2562 สามารถให้บริการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมายในทุกกิจกรรมกว่า 1.2 แสนคน ทั้งกิจกรรมนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษา และบริการวิชาการ โดยกิจกรรมการศึกษา ได้รับความสนใจและมีผู้รับบริการสูงสุด 47,360 คน (ร้อยละ 157.86) อาทิ งานวิทยาศาสตร์สัญจร วันเด็กแห่งชาติ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยศาสตร์ งานเรลลี่จักรยาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ฐานกิจกรรมของเล่นพื้นบ้าน ของเล่นไทยคุณค่าใหม่วิทยาศาสตร์ ในพิธีเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่หลากหลายและสอดคล้องกับพลวัตรของโลก ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย โครงการอบรมการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/7/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: