สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จับมือภาคธุรกิจเพื่อสังคม ค้นหาศักยภาพนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

(9 กรกฎาคม 2563) รศ.ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค 2 กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมกับ บริษัท เอ็ดไวชอรี่ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการแนะแนวผ่านระบบออนไลน์เพื่อค้นหาศักยภาพ ความชอบ ความสนใจ และการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาศักยภาพตนเองด้านอาชีพ รู้จักตนเอง เข้าถึงข้อมูลของอาชีพต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจด้านอาชีพของตนเองได้ ด้วยการค้นหาตัวเองผ่านระบบออนไลน์บนพื้นฐานของอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และมีเป้าหมายให้ครูแนะแนวสามารถนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการให้คำปรึกษานักเรียนในการเลือกเส้นทางศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการจะเริ่มจากการจัดประชุมปฏิบัติการกับครูแนะแนวให้สามารถนำนักเรียนใช้เครื่องมือแนะแนวผ่านความชอบความสนใจ (ระบบ WE SPACE) รวมถึงการจัดกิจกรรมแนะแนวต่อยอดจากเครื่องมือแนะแนว โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบวิทยาลัย) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลังจากนั้นครูแนะแนวจะนำเครื่องมือและกิจกรรมไปจัดการแนะแนวนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยนักเรียนจะเข้าไปประเมินศักยภาพและความสนใจของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทราบความสนใจในการเลือกอาชีพและความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับ ม.ปลายหรือสายอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ จะนำร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,000 คน จาก 50 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ขยายโอกาส) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด จะทำการวิเคราะห์ผลร่วมกันกับทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับบุคคล (นักเรียน) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในดำเนินการขยายผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: