ศธ.จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่นครราชสีมา

(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ กล่าวว่า ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดำริเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการได้ขยายและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลายมากขึ้นโดยลำดับ และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรในประเทศเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช และทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

ซึ่งในการจัดโครงการ ฯ ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ ใน ๗ กิจกรรม หลักสูตรองค์ประกอบที่ ๑ ,๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล วิทยากรจาก อพ.สธ. บรรยายวัตถุประสงค์ เป้าหมายความเป็นมาการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนางตติยา ใจบุญ รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางวิชาการ ผู้แทนเลขาธิการ กศน. ชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา๖มอัธยาศัยจังหวัด และ กศน.อำเภอ

โดยหลักสูตรนี้ ดำเนินการจัดอบรมเป็นเวลา ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ และจะดำเนินการจัดอบรมรุ่น ๓ และ ๔ ต่อไป เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: