ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ตรัง-ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ แหล่งบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งฮาร์ดสกิล-ซอฟต์สกิล แก่ลูกหลานเมืองตรัง

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง (ศว.) อำเภอเมืองตรัง และค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นางสาวมนต์สุดา เกรียงไกร ผู้อำนวยการ ศว.ตรัง ผู้บริหาร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และบุคลากร กศน. ให้การต้อนรับ

“การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง ถือว่าเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สู่สังคมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ในพื้นที่ให้บริหาร 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง) ที่จะเป็นการเปิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับบริการในทุกกิจกรรมกว่า 1.9 แสนคน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ กิจกรรมการศึกษา มีผู้เข้ารับบริการสูงสุด 109,656 คน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จัดทำแบบฟอร์มเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ (Good activity digital platform) พร้อมจัดการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (new normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น จัดจุดคัดกรอง จัดเตรียมสถานที่และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ รองรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพิ่มชุดปฏิบัติการทดลองทางเคมี พร้อมจัดทำหน้ากากอนามัย ปลูกผักคนละแปลงเพื่อแจกจ่ายแก่คนในองค์กรและประชาชน และจัดโครงการศึกษาวิจัย พัฒนาด้านการเจริญเติบโตพันธุ์ไม้เทพทาโร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล กศน. และ ศว.ทั่วประเทศ ตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ เจตคติ ความสามารถ ตลอดจนการประสานงานและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมหลากหลาย พร้อมขอเป็นกำลังใจและยืนยันว่า จะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะขวัญกำลังใจของครู กศน.ให้มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางต่อไปยังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามภารกิจการลูกเสือและพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือจังหวัดตรัง จำนวน 9 ราย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ค่ายลูกเสือแห่งนี้ เป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัด เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 2506 เป็นค่ายที่มีความเก่าแก่และอยู่คู่เมืองตรังมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เป็นที่รู้จักทั้งในวงการลูกเสือและคนทั่วไป

โดยในปี 2562 มีผู้เข้าใช้บริการในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 8,798 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม การอบรมแกนนำเยาวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมชุมชน และในปี 2563 ได้รับความนิยมใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมมากขึ้น มีผู้เข้าใช้บริการแล้ว 8,007 คน เพื่ออยู่ค่ายพักแรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการ

“ขอแสดงความขอบคุณ ในความร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทในการทำงานเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ ซึ่งถือเป็นหัวใจของความเป็นครู ที่มีหน้าที่เสริมสร้างและหล่อหลอมเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนโดยสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ ทั้งการรู้จักตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น มีความรู้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ที่จะหลอมรวมความรักความสามัคคี เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอย่างเต็มภาคภูมิ และขอให้ต้นรวงผึ้งที่ได้ปลูกในครั้งนี้ หยั่งรากลึกสร้างร่มเงาและความสวยงามแก่ค่ายแห่งนี้ เช่นเดียวกับการปลูกฝังระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นเมื่อมีโอกาส มีความรักความสามัคคีในหมู่ลูกเสือและสังคมทั่วไปอย่างปกติสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/7/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: