ตัวแทนองค์กรนักเรียนเลว ร้องปลัด ศธ. ขอความชัดเจนการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน

(3 กรกฎาคม 2563) ตัวแทนจาก #องค์กรนักเรียนเลว เข้ายื่นหนังสือต่อนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความชัดเจนในการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 296972.jpg

โดยขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามข้อสรุปที่ได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป.ศธ. เนื่องจากบางโรงเรียนยังใช้ระเบียบเก่า โดยขอให้ ศธ. ยืนยันตามรายละเอียดดังนี้

  • ให้ยืนยันว่ากฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวงฯ จะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน
  • ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ ให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน
  • ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษา จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน เช่น นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย เพียงแต่ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

และเพิ่มเติมในที่จะไว้ผมสั้นหรือยาวนั้น ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว โดยยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ศธ.จะออกหนังสือแจ้งเร่งรัดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามตามแนวทางดังกล่าวตามข้อเสนออย่างเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

อิชยา กัปปา / สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ภาพ