เริ่มแล้ว หลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ‘คุณหญิงกัลยา’ ย้ำผลิตอาหารต้นทุนถูก คุณภาพดี ปลอดภัย พร้อมเป็นแถวหน้าของตลาดโลก

 (29 มิถุนายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 43 แห่ง โครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารของ วษท.43 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วม

นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า งานสัมมนาผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 43 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันยกระดับการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมของประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปัจจุบัน วษท. ทั่วประเทศ ยังขาดแคลนหลักสูตรเนื้อหาวิชาด้านฟาร์มอัจฉริยะ และครูที่มีความรู้ด้านฟาร์มอัจฉริยะอยู่

โครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม (วษท.) ด้านฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงการถ่ายทอดองค์วามรู้ไปยังนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น วิชาเครื่องจักรกลเกษตรในระบบสมาร์ทฟาร์ม วิชาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานทางการเกษตร วิชาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรเบื้องต้น วิชาพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตร วิชาเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชสมัยใหม่ เป็นต้น และช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมและการสาธิตตัวอย่างการฝึกอบรมของโครงการ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตต่าง ๆ ได้ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มายกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศให้มีคุณภาพ

สำหรับการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) และจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถด้านฟาร์มอัจฉริยะ เป็นสิ่งที่ วษท. ต้องภาคภูมิใจที่เป็นสถาบันการศึกษาแนวหน้าในการนำ STI มาประยุกต์ใช้ผลิตพืช ผลิตสัตว์ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ถูกหรือเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรของ วษท. มีพื้นฐานที่ดี มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถอยู่แล้ว เพียงแต่เพิ่มเติม STI เข้าไป จะทำให้สามารถเดินหน้าสู่ตลาดโลกอย่างก้าวกระโดดได้

ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหาร วษท. ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยกันผลักดันองค์ความรู้ของฟาร์มอัจฉริยะให้เกิดขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับบริบทและสถานการณ์ของ วษท. แต่ละแห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รมช.ศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้ วษท.ทุกแห่ง ดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานมาปรับใช้โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) หาที่ให้น้ำอยู่ 2) หาที่ให้น้ำไหล 3) เก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ขณะเดียวกัน ศธ.จะส่งเสริมการผลิตชลกรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำมาพัฒนาร่วมกันอีกทางหนึ่ง

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: