รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เยือนถิ่นละโว้ พัฒนาครูและเพิ่มขีดความสามารถนักเรียนผู้พิการ ต่อยอดสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง

(29 มิถุนายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ และเพิ่มขีดความสามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม ได้รับฟังแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และการจัดรายวิชาพัฒนาทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทักษะการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (Q&M) ของโรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป รวมทั้งเพื่อต่อยอดเสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพแก่ผู้พิการทางสายตา ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต เพราะผู้พิการทุกคนย่อมต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะจำเป็น รวมทั้งการผลิตสื่อการสอนที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละบุคคล ตลอดจนการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

รมช.ศธ.กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ ศธ. จำนวน 743 โรงเรียน 1,853 คน และการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนพิการ ดังนั้นสิ่งสำคัญต่อไปคือ ต้องสร้างเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชน

สำหรับการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชน จะต้องเร่งส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนพิการ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการมอบอำนาจจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

อีกทั้งจะต้องมีการทบทวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการอุดหนุนโรงเรียน นักเรียนและครู ให้เทียบเท่าโรงเรียนภาครัฐ พร้อมทั้งสำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนเฉพาะความพิการ

ที่สำคัญคือ การพิจารณาให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนพิการแต่ละประเภทต่อไป

ผู้พิการทุกคน ไม่ได้ต้องการนั่งรอคอยความช่วยเหลือ แต่ต้องการโอกาสที่จะแสดงศักยภาพ สังคมควรปรับทัศนคติที่มีต่อคนพิการว่า พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาระ หากแต่จะเป็นพลังที่จะร่วมกับคนปกติ ขับเคลื่อนประเทศ สู่ความก้าวหน้าต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: