สป.ศธ.ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) รองรับสถานการณ์โควิด-19

(26 มิถุนายน 2563) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ในการประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สป.ศธ. ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้ทุกส่วนราชการภาครัฐเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การประชุมครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานของ สป.ศธ. เพื่อดำเนินการทบทวนและปรับปรุง BCP ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน รองรับการเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่องได้

ซึ่ง สป.ศธ.จะสรุปผลประชุมและจัดทำแผนฯ ดังกล่าว รายงานให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ต่อไป

Business Continuity Plan หรือ BCP คือ แผนที่กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานบริการภาครัฐที่สำคัญต่อประชาชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: