ผลการประชุมหารือออนไลน์ระดับอนุภูมิภาค ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เพื่อจัดเตรียมร่างยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของยูเนสโก

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เปิดเผยผลการประชุมหารือออนไลน์ระดับอนุภูมิภาค ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อจัดเตรียมร่างยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของยูเนสโก

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมหารือระดับอนุภูมิภาคระหว่างสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เพื่อจัดเตรียมร่างยุทธศาสตร์ระยะกลาง และร่างแผนงานและงบประมาณของยูเนสโก (Sub-Regional Online Consultation of National Commissions for UNESCO on the Preparation of the Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) and the Draft Programme and Budget for 2022-2025 (41 C/5)

โดยยูเนสโกกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 แบบออนไลน์ มีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และบางประเทศจากเอเชียใต้และเกาะขนาดเล็ก รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานยูเนสโกระดับภูมิภาค/ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ จาการ์ตา ปักกิ่ง เวียดนาม และกัมพูชาเข้าร่วมการประชุม

การประชุมหารือดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกสำหรับจัดเตรียมร่างยุทธศาสตร์ระยะกลาง (เอกสาร C/4) ระหว่างปี 2022-2029 และร่างแผนงานและงบประมาณของยูเนสโก (เอกสาร C/5) ระหว่างปี 2022-2025

การประชุมในวันแรก นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระยะกลางของยูเนสโก (เอกสาร C/4) ประกอบด้วยภารกิจและหน้าที่ของยูเนสโก กรอบการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาท้าทายของโลก การพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของยูเนสโก

การประชุมวันที่สอง Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก บรูไนดารุซซาลาม ทำหน้าที่ประธาน เป็นการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ (เอกสาร C/5) ทั้ง 5 สาขาของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน รวมถึงแผนงานด้านสมุทรศาสตร์

ในส่วนของประเทศไทย นายสมทรง  งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้กล่าวถึงภาพรวมกรอบการทำงานของยูเนสโกว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้นั้น ยูเนสโกควรจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยยูเนสโกควรให้ความสำคัญกับบทบาทในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศและการสร้างสันติภาพอย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับประเทศด้วย

ในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของยูเนสโก และประเด็นที่คาบเกี่ยวกันนั้น นางสาวสุปราณี คำยวง หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้กล่าวว่า ควรสานต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหประชาชาติหรือ 2030 Agenda for Sustainable Development เป็นให้เป็นกรอบการดำเนินงานของยูเนสโก โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 (สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต – Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) ซึ่งยูเนสโกเป็นเจ้าภาพหลัก อีกทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเพื่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs

นอกจากนี้ ประเทศไทยสนับสนุนแผนงานของยูเนสโกด้านการพัฒนาแอฟริกา ความเสมอภาคทางเพศ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ เยาวชน และกลุ่มประเทศที่เป็นเกาะแก่งขนาดเล็กที่พัฒนาน้อยที่สุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development – ESD) และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education) เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ และยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเยาวชนผ่านกลไก เช่น เครือข่าย ASP ต่อไป

ภาพ/ข่าว สต.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: