รมช.ศธ.ลงพื้นที่อุตรดิตถ์-แพร่ ให้กำลังใจบุคลากร ขอบคุณทุกปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข ทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษา

(25 มิถุนายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และแพร่ เพื่อให้กำลังใจการทำงานบุคลากร กศน.และครูเอกชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้พิการ

ภารกิจที่จังหวัดอุตรดิตถ์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวที่สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ ว่าขอเป็นตัวแทนชาว กศน.น้อมรับคำขอบคุณจาก ผวจ.-รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ที่ชื่นชมพี่น้องชาว กศน. ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เช่น เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเปิดสอนวิธีผลิตหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายประชาชนอย่างทั่วถึง

รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน 166 แห่ง บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ชุมชนสำหรับชาวตลาด (รถโมบาย) ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้บรรณารักษ์จัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ตามวิถีชีวิตใหม่ สอดคล้องนโยบาย “Digital Library” อีกด้วย

ภารกิจที่จังหวัดแพร่

ช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา โดยกล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และส่งเสริมโรงเรียนเอกชนหลายประเภท รวมถึงโรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลจัดการศึกษาให้เฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภทในระดับที่รุนแรงและไม่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ และโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มากนัก

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตนเอง โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามบริบทที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็กพิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม อาทิ มอบเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่นักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนรวม ในอัตรามากกว่านักเรียนปกติ 2 เท่า อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ (พ.ค.ก.) ในอัตราคนละ 2,500 บาท ต่อเดือน (ปัจจุบันมีครูได้รับเงิน พ.ค.ก. จำนวน 169 คน) อุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้นักเรียน ในอัตราปีการศึกษาละไม่เกิน 2,000 บาทต่อคน รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพครูที่สอนนักเรียนพิการอีกด้วย

เป็นระยะเวลา 11 เดือน 8 วัน ที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา แก้ไขอุปสรรค ทลายทุกข้อจำกัดทางการศึกษา ให้แก่พี่น้องชาว กศน.-เอกชน-ลูกเสือ ต้องขอบคุณทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาให้แก้ไข เพราะจะได้เสริมสร้างและแสดงถึงกำลังสติปัญญาของชาว กศน.-สช.-ลูกเสือ ทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปัจจุบัน และต่อยอดอย่างยั่งยืนในอนาคต.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: