ศธ.เตรียมวิทยาลัยเกษตรฯ ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับประเทศและโลก ใช้ STI สร้างความรู้-พัฒนาเกษตรกรไทยสู่ Digital Farming

(24 มิถุนายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรด้านอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามกรอบความคาดหวังของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ “อาชีวะสร้างชาติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศสภาวะความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งโลกจะต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่งทัั่วประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยและทั่วโลก

โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology Innovation : STI) มาสร้างผลผลิตที่มีความปลอดภัย ลดต้นทุน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย

ซึ่งคำว่า STI อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า “สติ” หมายถึง การผลิตอาหาร ผลิตคน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องด้วย “สติ” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตอาหารปลอดภัย และพัฒนาเกษตรของไทย

กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล จึงสนับสนุนให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ STI โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้สู่ Digital Farming กับผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตร จำนวน 5 หลักสูตร โดยจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 29 มิถุนายนนี้

เพื่อให้อาจารย์มีความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้โดรน (Drone) และการใช้ดิจิทัล (Digital) ในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด สร้างทักษะใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งยกระดับเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถด้านการทำเกษตรแบบดิจิทัล รองรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป

“ส่วนเรื่องการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ที่สถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับต้องจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ขอให้สถานศึกษาดำเนินการไปตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนไว้ในทุกระดับชั้น เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องตามแนวคิด “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

การเปิดเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่มีความหมาย เพราะโควิด-19 คงไม่จากเราไปง่ายๆ แม้ว่าขณะเราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้จนเป็นที่ชื่นชมของประเทศต่าง ๆ แต่ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มแข็งต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร์ จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: