เสมา3 ‘ครูโอ๊ะ’ ลงพื้นที่ยโสธร ผลักดันการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

(21 มิถุนายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ติดตามภารกิจ กศน.-สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานว่า จังหวัดยโสธรมีแนวทางของการจัดการศึกษาที่เรียกว่า “การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ มีการดำรงชีวิตตามวิถีของชุมชน และมีแนวคิดที่กว้างไกลในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จากการสำรวจข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน พบว่าจังหวัดยโสธรมีนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้คล่องในระดับประถมศึกษา จำนวน 12,564 คน คิดเป็นร้อยละ 92.94 และต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมอีกจำนวน 955 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน

ในส่วนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และการศึกษาเอกชนจังหวัดยโสธร เป็นส่วนราชการที่เติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในระบบได้เป็นอย่างดี สามารถรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การทำงานบ้าน การปลูกผักสวนครัว การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชากรจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าว ทำปศุสัตว์ เนื่องจากใช้น้ำน้อย โดยหลังการระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดยโสธรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันทบทวนการภูมิปัญญาในการหาอยู่หากินของบรรพบุรุษ มาเป็นเครื่องมือการเอาตัวรอดต่อไปในโลกอนาคต บนพื้นฐานความคิดว่ามนุษย์ทุกคนต้องบริโภค ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรคือ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 121663-e0b980e0b8aae0b8a1e0b8b23e0b980e0b8a2e0b8b5e0b988e0b8a2e0b8a1e0b8abe0b989e0b8ade0b887e0b8aae0b8a1e0b8b8e0b894e0b980e0b889e0b8a5e0b8b4e0b8a1e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b981e0b8a5e0b8b0e0b8-13.jpg

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการฝึกอาชีพของ กศน. และ สช. พร้อมทั้งให้กำลังใจในการคิดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดยโสธร ขอให้พัฒนาฝีมือและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าไปสู่การขายในตลาดสินค้าพรีเมี่ยม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้มาติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติของ กศน. และ สช.จังหวัดยโสธร รวมถึงรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการด้านการศึกษาอย่างดีที่สุดมาส่งเสริมวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร ให้เป็นไปตามที่ชาวยโสธรต้องการมากที่สุด

สำหรับนโยบาย กศน. WOW ต้องมีการส่งเสริมที่หลากหลายมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทำให้คนยโสธรกินอิ่ม นอนอุ่น และอยู่สบาย โดยจะนำสิ่งที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอในมิติความต้องการส่งเสริมการศึกษาเพื่อยกระดับผลการเรียน และผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ ขณะที่การส่งเสริมด้านอาชีพจะให้ กศน.เป็นพื้นฐานพัฒนาอาชีพ จากนั้นจะเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ และผลักดันผลิตภัณฑ์ของ กศน.ไปสู่มาตรฐานสากล โดยคัดเลือกจุดเด่นของอาชีพที่ชาวยโสธรมีอยู่แล้ว รวมถึงอาชีพที่ชาวยโสธรต้องการให้ช่วยพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนยโสธรให้ได้

ในเรื่องของการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จังหวัดยโสธรได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยม มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่า การ์ดอย่าตก ต้องป้องกันตนเอง หมั่นดูแลสุขภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และพี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธรทุกคน

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร พร้อมแนะนำให้จัดทำข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ทำรายละเอียดแหล่งเรียนรู้ต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ห้องสมุด การปลูกผักสวนครัว การคัดแยกขยะ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้รับความรู้ด้านอาชีพเพิ่มเติมด้วย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างห้องสมุด หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนห้องสมุด ขณะเดียวกันจะนำข้อปัญหาที่ กศน.จะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้กลับไปพิจารณาต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: