รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.และห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ดีเด่นอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมต่อยอดผ้าลายดอกหมาก

(19​ มิถุนายน​ 2563)​ นางกนกวรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ตรวจเยี่ยม​ห้องสมุด​ประชาชน​ “เฉลิม​ราช​กุมารี” อ.เมือง​มหา​สารคาม​ และติดตาม​ภารกิจ​ กศน.-สช.​ ภายใต้สถานการณ์​โรคระบาด​โควิด-19​ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​มหาสารคาม​ หัวหน้า​ส่วนราชการ​ ข้าราชการ​ บุคลากรทางการศึกษา​ในพื้นที่​ ให้การต้อนรับ

นายจักรกริช บุญเดช ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการติดตามผู้เรียนในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา จัดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีความหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน พัฒนาระบบออนไลน์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Classroom การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Social Media ตลอดจนการออกบูธผู้สำเร็จการศึกษา

2. การศึกษาต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ในชุมชน มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ โดยมีห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือล่องหน กิจกรรมกระจายสื่อ ตู้ปันอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถข้อมูลเคลื่อนที่ รถ Mini Mobile ให้คนในสังคมเกิดนิสัยรักการอ่าน

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ยกระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความพร้อม มีคุณภาพทั้งในด้านบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ส่งผลให้สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ ได้แก่ รางวัลสำนักงาน กศน.จังหวัดดีเด่น อันดับ 1 ของประเทศ รางวัลห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศ และรางวัลนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสือล่องหน” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ

ในส่วนของการจัดการศึกษาเอกชนของจังหวัดมหาสารคาม ได้เตรียมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีความพร้อมในการเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือ ฉากกั้นโต๊ะอาหาร เป็นต้น รวมถึงการจัดให้เรียนสลับวันหรือสัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวก ผู้ปกครองได้รับปัญหาในการดูแลนักเรียนในช่วงที่ไม่ได้มาโรงเรียน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงในอาชีพของชาวมหาสารคาม โดยจะรับไปขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ “ผ้าลายดอกหมาก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ให้ได้รับการต่อยอดอย่างยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักผ้าลายดอกหมาก พร้อมผลักดันเข้าสู่ Onie Online Commerce Center หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ของ กศน. ตลอดจนชื่นชมการร่วมมือร่วมใจในการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ที่สามารถเตรียมความพร้อมได้ดีมาก ครูทุกคนมีความสามารถ เก่งสมกับเป็นชาว กศน.อย่างแท้จริง

ด้านการเตรียมเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมและได้เตรียมการในเรื่องของการเรียนออนไลน์ในภาพรวมไว้แล้ว และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในประเด็นของหน้ากากอนามัยเป็นอย่างยิ่ง โดยจะทำการส่งหน้ากากผ่านมาตามระบบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง

โอกาสนี้​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ได้เยี่ยม​ชมห้องสมุดประชาชน​ “เฉลิม​ราช​กุมารี” อ.เมือง​มหา​สาร​คาม​ โดยชื่นชมการจัดการและการให้บริการ​ ทั้งในส่วนของหนังสือ​ ห้องประชุม​ การจัดสถานที่​ การอำนวยความ​สะดวก​แก่ประชาชน​ ตลอดจนการจัดกิจกรรม​ต่าง ๆ เช่น​ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเชิงรุก โครงการบ้านหลังเรียน โครงการบ้านหนังสือชุมชน เป็นต้น

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: