ศธ.ประชุมสงวนอัตรา นักศึกษาชายแดนใต้ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการสงวนอัตราไว้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก

เห็นชอบหลักการสำคัญโครงการ 3 ข้อ
“คัดเลือก-จัดสรรทุน-สงวนอัตราเข้ารับราชการ”

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่อนุมัติในหลักการดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 3 ประการ ดังนี้

 1. การคัดเลือกนักศึกษา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ 9 แห่ง ปีละ 44 คน โดยจัดสรรจำนวนนักศึกษาออกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 12 คน นราธิวาส 13 คน ยะลา 8 คน สตูล 7 คน และสงขลา 4 คน
 2. การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา กระทรวงมหาดไทย จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อมอบเงินเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการฯ ปีละ 44 ทุน แบ่งเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครูจำนวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี โดยพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปัจจุบัน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา)
 3. การสงวนอัตราเข้ารับราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ให้ 3 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดแนวทางการสงวนอัตราที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของหน่วยงานกับสาขาที่นักศึกษาเรียนจบ เพื่อให้การจัดสรรกำลังคนกับความต้องการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยกระทรวงดังกล่าวสงวนอัตราไว้เพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการปีละ 4 อัตรา โดยผู้ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องมีคุณสมบัติและสาขาวิชาตามที่แต่ละกระทรวงกำหนดด้วย

กำหนดสัดส่วนการบรรจุฯ เข้ารับราชการใน ศธ.

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมอนุมัติหลักการกำหนดสัดส่วนให้หน่วยงานสังกัด เพื่อรองรับการบรรจุรับราชการของนักศึกษาตามโครงการ 4 อัตรา/ปี ได้แก่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา/ปี
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา/ปี
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 อัตรา/ปี

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงไม่สามารถกำหนดสัดส่วนให้ได้)

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่จบการศึกษาตามโครงการจำนวน 16 คน ซึ่งจะต้องมาสอบแข่งขันคัดเลือกกันเองในการเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

3 thoughts on “ศธ.ประชุมสงวนอัตรา นักศึกษาชายแดนใต้ที่สำเร็จการศึกษา เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

Add yours

 1. คนไทยเหมือนกันต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน นโยบายนี้กำลังแบ่งฝักฝ่ายแบ่งศาสนานะคะ

  ถูกใจ

 2. ความไม่เป็นธรรมเริ่มแล้ว การปกครอง ไม่เป็นหนึ่งเดี่ยวยากต่อการบริหาร ทำให้ภูมิภาคอ่อนแอ เราควรรีบแก้ปัญหาและหยุดอย่างเฉียบพลันไม่ปล่อยให้ปัญหาค้างและจะเสียงบประมาณมากเท่าไรก็ต้องทำแสดงถึงความสามารถของกระทรวงมหาดไทย และมุกหน่วยงานรัฐ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: