ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

โดยที่พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวนไม่เกิน 8 คน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร การเงิน การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่น อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
  2. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
  3. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
  4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  5. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี
  6. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
  8. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
กราฟิก : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: