ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบการจัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 2 ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในและกำหนดตัวชี้วัด ในการพัฒนาครูและจรรยาบรรณครู เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมยังได้หารือแนวการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อวางแผนการผลิตและพิจารณาจำนวนครู ในสาขาที่ต้องการของประเทศว่ามีจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะผลิตครูในแต่ละสาขาวิชาได้ตรงกับความต้องการใช้จริง

ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ราย โดยอนุมัติเป็นหลักการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภายกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งจากนี้ไปเลขาธิการคุรุสภาสามารถยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าวได้หากพบว่ามีการกระทำความผิด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการถอนใบประกอบวิชาชีพ ถึงแม้ว่าผู้ที่กระทำความผิดเหล่านั้นจะออกจากราชการไปแล้วก็ตาม จึงได้เน้นย้ำว่าหากมีการกระทำความผิด ขอให้คุรุสภาเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

อิชยา กัปปา / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: