ปลัด ศธ.ฝากข้อคิดเลขานุการผู้บริหาร แนะ 7 ข้อยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน

(13 มิถุนายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และโฆษก ศธ. บรรยายพิเศษ “คุณลักษณะของเลขานุการในยุคดิจิทัล” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการทำงานมาโดยตลอด และมีความมุ่งหวังที่ต้องการให้ เลขานุการซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริหาร และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ยึดถือปฏิบัติ มีด้วยกัน 7 ข้อ ดังนี้

  1. ให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีทุกคนเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดต่อราชการ การติดต่องาน บทบาทเลขานุการอย่าแสดงอำนาจหรือสั่งการแทนผู้บริหาร ซึ่งอาจจะส่งผลถึงทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหาร หรือองค์กร
  2. อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในระดับใด ให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือตนว่าเหนือกว่าคนอื่น สิ่งนี้จะเป็นเกราะช่วยคุ้มกันตัวเรา นำมาซึ่งความไว้วางใจ เชื่อมั่นในการทำงานให้สำเร็จได้ในอนาคต
  3. รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และบทบาทหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษา ทั้งในด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน มีความขยันและอดทนในการทำงาน
  4. ห้ามรับสินบน หากมีผู้เสนอทรัพย์สินเงินทอง เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือหรือกระทำสิ่งใดที่ผิดต่อกฎหมาย เลขานุการต้องปฏิเสธ เพราะถือว่าเป็นสิ่งผิด เพราะการรับเพียงหนึ่งครั้งจะเป็นเหตุผลที่บุคคลอื่นจะมองภาพเราติดลบไปตลอดชีวิตการทำงาน
  5. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริหารและองค์กร เพราะเลขานุการคือด่านแรกที่ผู้มาติดต่อผู้บริหารจะสื่อสารสร้างความประทับใจในครั้งแรก
  6. เอาใจใส่ผู้บริหาร รู้บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร อำนวยความสะดวก ให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างไม่บกพร่อง
  7. คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งสู่ความสำเร็จ คือต้องมีเป้าหมายในการทำงาน เลือกต้นแบบในการทำงานที่ดี และต้องมีความพยายาม และมุ่งปฏิบัติงานตามที่เราคาดหวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่คาดหวังไว้

วาสนา ดีระมี / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: