สป.ศธ.จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรสงคราม (12 มิถุนายน 2563) – นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงฯ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะเลขานุการผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของ “เลขานุการ” ต้องสวยเก่ง รสนิยมดี แต่งกายดี ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ภายนอก แต่สิ่งสำคัญคือ เลขานุการที่มีคุณภาพ ที่ผู้บริหารต้องการเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมี “สมรรถนะ” หรือความสามารถที่หลากหลาย สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนงาน การจัดระบบการทำงาน มีความรู้ความสามารถ ประสานงานได้รอบด้าน ทำงานรวดเร็ว สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน มีความขยันและอดทนในการทำงาน มีไหวพริบและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้งกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มาติดต่อประสานงาน

นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแล้ว เลขานุการต้องมีจิตมุ่งบริการ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อผู้บังคับบัญชา

ที่สำคัญ เลขานุการยังเป็นบุคคลสำคัญในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึงจำเป็นต้องมีเครือข่ายในการทำงานเพื่อช่วยให้การประสานงานของผู้บริหารดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและผู้บริหารอีกด้วย” รองปลัด ศธ. กล่าว                            

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a5e0b882e0b8b2_e0b992e0b990e0b990e0b996e0b991e0b992_0008.jpg

นางทัศนีย์ ไวปัญญา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ. กล่าวถึงการจัดอบรมพัฒนาในครั้งนี้ว่า เพื่อต้องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเลขานุการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร ในหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่องานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง”

โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมอัมพวา น่านอน แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว :   กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: