ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ครั้งที่ 2/2563

(11 มิถุนายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

เห็นชอบให้ตัดโอนงบฯ เพื่อจัดสอบรอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ.

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ตัดโอนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 18.9 ล้านบาท ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

อนุมัติหลักการ ขอโอนงบฯ เพื่อจัดสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ในการขอโอนงบประมาณของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จำนวน 60 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย รอบกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 และรอบทั่วไป ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

เห็นชอบการตัดโอนอัตราเงินเดือน

ที่ประชุมเห็นชอบ การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. จำนวน 1,843 อัตรา ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กศน. 1,023 อัตรา และสังกัด สอศ. 820 อัตรา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้ง กศจ.และ อกศจ.11 จังหวัด

ที่ประชุมเห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากมีกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 11 จังหวัด (กระบี่ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก เพชรบุรี พะเยา มหาสารคาม เลย สตูล และสมุทรสาคร) ได้ขอลาออก พ้นจากตำแหน่ง และว่างลง

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: