สกสค.จัดสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่สูงวัย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สกสค. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ การจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปี หรือมีอายุ 75 ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2 ประเภท คือ

  1. ผู้ที่เป็นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือเป็นสมาชิกผู้สูงอายุ
  2. ผู้ที่เป็นสมาชิกซึ่งประสบปัญหาในการดำรงชีพอันเนื่องมาจากเหตุทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ได้ โดยไม่จำกัดอายุตัวหรือสมาชิกอายุการเป็นสมาชิก

สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นคำขอรับแทนได้ ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ต้นสังกัด