เสมา 3 เดินหน้าดันห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็น Digital Library ยก กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นต้นแบบ

(5 มิถุนายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library

โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ผศ.ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม ที่ปรึกษาบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี และนายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน. มีนโยบายผลักดันห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั้งประเทศให้เป็น Digital Library เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งจากการอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม และการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังคำกล่าวที่ว่า “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”รวมถึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ e-Book มีคลังความรู้ดิจิทัล และมีวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่ ตลอดจนสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการอ่านและการเรียนรู้ในระบบ Digital

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. จึงทำบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ พัฒนาให้เป็น Digital Library โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ “TK Park” สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด สนับสนุนหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อม E-book Reading ผ่านทาง Application (นายอินทร์ปัณณ์)

นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายในส่วนอื่น ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้แก่ งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการปรับปรุง และตกแต่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองราชบุรี องค์กรส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัดที่มีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ดำเนินการการปรับปรุง พัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยการดูแลและรักษาห้องเฉลิมพระเกียรติ หรือห้องทรงงาน ห้องนิทรรศการต้นไม้ทรงปลูก มุมอ่านหนังสือทั่วไป จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย จัดให้มีคณะกรรมการบริหารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นการเฉพาะ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชนจังหวัด ทุกแห่งให้เป็น Digital Library

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Digital Library นั้น องค์ประกอบบางสิ่งบางอย่างแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย เช่น การจัดทำคลังความรู้ดิจิทัล การจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ และ/หรือ การ Link เว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายของภาครัฐและภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด ไม่ใช่เฉพาะสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) หรือบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เท่านั้น แต่ประสบการณ์ของสำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี เป็นตัวอย่างสำคัญ และกล่าวได้ว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดต่าง ๆ ก็มีศักยภาพในการแสวงหาภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนอยู่ด้วยเช่นกัน

ส่วนด้านการฟื้นฟูบทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท ก็มีความสำคัญและจำเป็นเช่นกัน หากชาว กศน. สามารถแสวงหาบุคคลในชุมชนที่มีพลังมาเป็นคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนทุกประเภทได้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อโอกาสการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ชาว กศน. ทุกจังหวัด มีกำลังใจและขับเคลื่อนพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกประเภทให้เป็นที่พึ่งในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
ธนภัทร์ จันทร์ห้างหว้า/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: