สอศ.ร่วมมือ ICDL Thailand พัฒนากำลังคนดิจิทัล ยกระดับความสามารถการทํางานระดับพรีเมี่ยม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (4 มิถุนายน 2563) — นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล พร้อมด้วย HE Mr Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Dr Hugh O’Connell, Managing Director ICDL Thailand Company Limited เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นายพีระพล พูลทวี, นางปัทมา วีระวานิช, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ICDL Thailand Company Limited เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การศึกษาเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน เพราะการศึกษาคือการสร้างความเป็นมนุษย์ที่ผ่านการปลูกฝังนิสัยแห่งการเรียนรู้ การมีคุณธรรม มีทักษะการวิเคราะห์ และมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เหล่านี้คือข้อกําหนดของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ นโยบายประเทศไทย 4.0 ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทยให้มีรายได้ และมีความเจริญรุ่งเรืองที่สูงขึ้น เพื่อข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ผ่านแนวคิดที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและการส่งเสริมค้าระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิต นายจ้างต่างก็คาดหวังว่าจะได้พนักงานที่มีทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานและการเติบโตในสังคมดิจิทัล ในด้านการศึกษาทักษะดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนสําคัญของการศึกษาในปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่อาจอยู่ในรูปแบบของโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกผ่านแหล่งข้อมูลมากมาย

เหล่านี้คือความท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรู้หนังสือดิจิทัล สถานศึกษาจึงมีโอกาสที่ดีในการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสร้างทางเลือกที่ดีขึ้นในโลกดิจิทัล โดยการส่งเสริมและสอนการรู้ทักษะดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สอศ. และ ICDL Thailand จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาของ สอศ. ได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรับรองหลักสูตร และการจัดทําวุฒิบัตรร่วมกัน อีกทั้งการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหลักสูตร (เฉพาะกิจ) ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาครู บุคลากรด้านการศึกษา และบัณฑิตอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอศ. จะนำมาตรฐานนี้มาเป็นระบบประเมินและรับรองทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นกําลังคน 4.0 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จ้างงานว่าได้กําลังคนที่มีความสามารถทํางานระดับพรีเมี่ยม โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับ ICDL

ICDL เป็นหน่วยจัดมาตรฐานระดับสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วุฒิบัตร มาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL (International Computer Driving License) เป็นวุฒิบัตรและหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดําเนินงานโดย ICDL Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกําไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU)

โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก วุฒิบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นผู้นําอันดับหนึ่งของโลกเรื่องคุณภาพมาตรฐานของการประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล และด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยอยู่ในกรอบ มาตรฐานคุณสมบัติแห่งชาติ (National Qualification Framework) ของนานาประเทศทั่วโลก

ปัจจุบัน ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านวุฒิบัตร วัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับการลงนามรับรองจากหน่วยงาน และ สมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จากทั่วโลก รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษาและบริษัทชั้นนําทั่วโลก

ซึ่งโปรแกรม ICDL ได้นํามาใช้อย่างกว้างขวางกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 42 ภาษา มีจํานวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์ รวมถึงศูนย์สอบในประเทศไทยกว่า 30 แห่ง และมีผู้ที่ลงทะเบียนสอบแล้วถึง 15 ล้านคน ข้อมูลเพิ่มเติม www.icdlthailand.org , www.icdlasia.org

สำหรับ ICDL Thailand Company Limited หรือ ICDL Thailand ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น National Operator ของมูลนิธิ ICDL Foundation ซึ่งทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ทั้งหมดในประเทศไทย

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

One thought on “สอศ.ร่วมมือ ICDL Thailand พัฒนากำลังคนดิจิทัล ยกระดับความสามารถการทํางานระดับพรีเมี่ยม

Add yours

  1. ปัจจุบัน ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพด้านวุฒิบัตร วัดระดับความรู้ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับการลงนามรับรองจากหน่วยงาน และ สมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จากทั่วโลก รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึกษาและบริษัทชั้นนําทั่วโลก

    ถูกใจ

ส่งความเห็นที่ นายนรินธร ปรมวล ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: