กศน.​ จับมือ​ TK Park​ และอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library

จังหวัดราชบุรี – ดร.กนก​วรรณ​ วิลาวัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เป็นประธา​น​พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK Park กับ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย​ (กศน.)​ เมื่อวันที่ 4​ มิถุนายน​ 2563 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี

ดร.​กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์ รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า​ ข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ตามนโยบายปีงบประมาณ 2563 ในการขับเคลื่อน กศน. Wow โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษาต้นแบบ

และเพื่อให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ มีแนวทางหรือแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ในความดูแลให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่เสถียร มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มี Smart TV มีบริการหนังสือในรูปแบบ e-Book มีคลังความรู้ดิจิทัล มีการ Link เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ไว้ในเว็บไซต์ห้องสมุดของตนเอง​ ขณะเดียวกัน​ทุกภาค​ส่วนที่เกี่ยวข้อง​จะต้องร่วมแรงร่วมใจ​กันทำให้ห้องสมุด​มีชีวิต​ขึ้นมา​ สามารถ​ดึงดูด​ประชาชน​เข้ามาใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์​สูงสุดให้ได้

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้​ กล่าว​ว่า​ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ได้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในรูปแบบ TK Public Online Library ขึ้น เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นการพัฒนาการให้บริการให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เล็งเห็นว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีศักยภาพและความพร้อมในหลายด้าน เพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็น Digital Library

โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการติดตั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและส่งเสริมการใช้งานให้แก่ประชาชนต่อไป

นายภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดจำหน่ายหนังสือเล่มและนิตยสาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด​ กล่าว​ว่า​ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ประชากรไทยในทุกช่วงวัย ดังนั้นจึงสนับสนุนหนังสือที่มีคุณภาพภายใต้เครืออมรินทร์ ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ จำนวน 1,000 เล่ม และสนับสนุน e-Book อีกกว่า 400 เล่ม บนแอปพลิเคชัน “นายอินปัน (NAIINPANN)” ตลอดจนให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.​ กล่าวว่า​ สำนักงาน กศน. มีนโยบายขับเคลื่อน​ กศน. wow ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in ซึ่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Digital Library กรณีศึกษาต้นแบบแห่งแรก เนื่องจากมีความพร้อมระดับหนึ่งในเรื่องพื้นที่การให้บริการที่กว้างขวาง ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางไปมาสะดวก

ทั้งนี้​ สำนักงาน กศน. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานกลางประสานงานการร่วมจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” รวมทั้งประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง​ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

ปารัชญ์​ ไชยเวช / สรุป​
กิตติ​กร​ แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: