หน่วยงานทางการศึกษา จ.นราธิวาส ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมกำหนดแนวทางการเรียน On-Site

จังหวัดนราธิวาส (28 พฤษภาคม 2563) — สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่กับผู้แทนพิเศษรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เพื่อประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยืนยันว่าสถานศึกษาในพื้นที่มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site โดยหน่วยงานการศึกษาได้จัดมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

การประชุมครั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับฟังการรายงานผลการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมรายงานแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมยืนยันว่าสถานศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ 100 % แน่นอน

ส่วนโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ทางหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ก็จะมีระบบการคัดเลือกนักเรียนอย่างโปร่งใส รวมทั้งมีการติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกคน สำหรับแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอน On-Site ดังนี้

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และจัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องทำกิจกรรมต่าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนจะปลอดภัยในการมาโรงเรียน
2. มีการคัดกรองและจัดเก็บข้อมูล ของนักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่เดินทางเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทุกวันอย่างเคร่งครัด
3. จัดการเรียนการสอน On-Site ให้นักเรียนมาเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน ต่อวัน รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียน และรูปแบบการสอน ให้มีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน
4. ประสานและแจ้งข่าวสารอย่างทันท่วงที ระหว่างครูและผู้ปกครองผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Line, Facebook, Website เป็นต้น
5. สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอน On-Air และ Online โดยครูที่ปรึกษาต้องอำนวยความสะดวกให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน ตารางเรียน เอกสารประกอบการเรียนและชิ้นงานต่าง ๆ

ในกรณีที่เปิดภาคเรียนแล้ว พบว่านักเรียนในชั้นเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนจะมีมาตรการปิดโรงเรียน และหยุดการเรียน On-Site ทันที และดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งกักตัวครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ และดำเนินการสอนผ่านระบบ Online และ On-Air แทน

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียน โรงเรียนได้มีการมอบหมายให้ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนผ่านระบบ On-Air และ Online และในบางโรงเรียนก็จัดให้มีการสอบแบบ Online เพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่บทเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนจริง

ภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: