Categories
สพฐ.

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เผยแพร่เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

(13 พฤษภาคม 2563) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19

ที่มา : DLTV

5 replies on “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เผยแพร่เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV”

ก็ดีค่ะแต่ก็อาจจ่ะไม่รู้เรื่องเหมือนเรียนกับคุณครูเท่าไหร

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s