ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กช.ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ

(๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ เพื่อให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษายิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สาขาของโรงเรียน” หมายความว่า สาขาของโรงเรียนในระบบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ โรงเรียนในระบบจะตั้งสาขาของโรงเรียนได้ภายในเขตจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
การอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนให้เป็นอำนาจของผู้อนุญาต
นอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ สำหรับโรงเรียนในระบบที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตจังหวัด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: