‘คุณหญิง Coding’ หารือภาคเอกชน เตรียมฝึกครูเป็น Teacher as Lead Learner ภาษาอังกฤษ และ Coding 10,000 โรงเรียน

(1 พ.ค. 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ บริษัท ELERNITY ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินโครงการต้นแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ Coding สำหรับครูโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนมีชัยพัฒนา จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • โรงเรียนที่มีความพร้อมทางอุปกรณ์และเทคโนโลยี
  • โรงเรียนที่มีความพร้อมทางอุปกรณ์และเทคโนโลยีอยู่บ้าง
  • โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางอุปกรณ์และเทคโนโลยี

โดยใช้แนวทางการพัฒนาครูในฐานะผู้นำการเรียนรู้ (Teacher as Lead Learner) มีการอบรมครูแล้วให้ครูกลับไปสอนนักเรียน และมีการประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อจบโครงการ ซึ่งในช่วงเวลา 1 เทอมที่ผ่านมา พบว่าเด็กมีทัศนคติที่ดีขึ้น มีทักษะเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มโรงเรียน

ELERNITY จึงต้องการร่วมมือกับ ศธ. เพื่อขยายผลฝึกอบรมครูกว่า 10,000 โรงเรียน ตามแนวทางการพัฒนาครูในฐานะผู้นำการเรียนรู้ (Teacher as Lead Learner) ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีราคาแพง ก็สามารถสอนภาษาอังกฤษ และ Coding ได้ผลดีอย่างไม่แตกต่างกันมากนัก

ส่วนเรื่องเนื้อหา จะสอดคล้องกับหลักสูตรของ สพฐ. เป็นหลัก แต่สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรร่วมกันได้ ทำให้เนื้อหาหลักไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักสูตรที่สอนอยู่ปกติ รวมถึงการประเมินตัวชี้วัดต่าง ๆ ด้วย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้มอบหมายให้เลขาธิการ กพฐ. ไปหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

บริษัท ELERNITY ยังได้นำเสนอระบบ EDMODO (Online Learning Platform) ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความสามารถและทดสอบจุดแข็ง-จุดอ่อนของผู้เรียนอย่างละเอียดและแม่นยำ เป็นการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเข้ามาใช้โดยไม่เพิ่มภาระให้กับครู

ในเบื้องต้นทางบริษัท ELERNITY จะสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มต่าง ๆ ทุกอย่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่งบทบาทของครูร่วมกับเทคโนโลยีนั้นจะเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ทุกปียังมีโครงการอบรมสำหรับผู้ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้าย หรือเพิ่งจบการศึกษา จำนวนประเทศละ 20 คน ไปอบรมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการพิจารณาความร่วมมือโครงการดังกล่าวในระยะต่อไป.

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: