ศธ.จับมือ 3 Good Partnership ร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จับมือ 3 Good Partnership ร่วมผลักดันการจัดการความรู้ เชื่อมโยง หนุนเสริม ลดช่องว่างพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. ด้านผู้สูงอายุและคนพิการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย

(1 พ.ค.2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” และความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ระหว่างสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับ 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ณ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของสังคมสูงอายุที่ประเทศไทย กําลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างประชากร และความซับซ้อนของสังคมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มวัย

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลักท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เห็นว่าเราจะต้องใช้พลังและศักยภาพของแต่ละองค์กรภาคี ร่วมกันทํางานภายใต้หลักการบูรณาการความร่วมมือด้วยการ เชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอด ซึ่งมีประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กร จํานวน 2 ฉบับ คือ

  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงาน และมูลนิธิสถาบันวิจัย
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ระหว่างสํานักงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสุขภาพชุมชน (มสพช.) เพื่อต้องการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของท้ัง 4 องค์กร รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย ได้รับรู้ถึงการทํางานที่ผ่านมาและความชัดเจนที่ทั้ง 4 องค์กร จะร่วมกันดําเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ที่ผ่านการออกแบบภายใต้เงื่อนไขใหม่ของบริบท ท่ีสืบเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19

“หวังว่าการบูรณาการความร่วมมือคร้ังนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมทางทัศนคติ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทํางาน บนฐานของความรู้เพื่อรองรับ “สังคมสูงอายุ” ของประเทศไทยต่อไป”

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ เกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่ายบุคลากร กศน.ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกระดับ ต่างมีบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ

ซึ่งสอดรับภายใต้นโยบาย กศน.WOW ส่งผลอย่างยิ่งที่จะทําให้บุคลากร กศน. สามารถจัดการรวบรวม จัดทําเนื้อหา และร่วมบริหารจัดการข้อมูลคลังปัญญา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้การดําเนินงานของภาคีเครือข่าย กศน. ครอบคลุมในพื้นที่

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. และ มสพช. และความต่อเนื่องของการ ดําเนินการร่วมกัน เรื่อง ระบบข้อมูลบูรณาการและช่องทางสื่อสาร คือ สาระที่ได้จากการจัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynergy.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยได้เชื่อมโยงกับเว็ปไชต์ของ กศน. (www.nfe.go.th) และ มสพช. (www.thaiichr.org)

สำหรับความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการ พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เป็นความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. ในภาพรวม และร่วมมือกันกําหนดกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโครงการและงบประมาณการสนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งการกํากับติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญ บทบาทของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จะช่วยทําให้เนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในมิติสุขภาพมีความชัดเจน และทําให้เกิดหลักสูตร แนวทางการทํางานของบุคลากร กศน. ท่ีส่งผลที่ดีต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

2 thoughts on “ศธ.จับมือ 3 Good Partnership ร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: