เสมา3 ผลักดัน 8 พันธมิตร นำแพลตฟอร์มและเนื้อหาการเรียนออนไลน์ สู่ รร.เอกชน สู้ภัยโควิด-19

(30 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช.  ผู้แทนสถานศึกษา หน่วยงาน สำนักพิมพ์ และสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

รมช.ศธ. กล่าวว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้ สช. พัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศธ.พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนรู้ เพราะ “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด”

โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 สช.ได้เปิดตัวเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” https://odlc.opec.go.th ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ ซึ่งรวมการเรียนการสอนออนไลน์ของ 5 สถานศึกษาเอกชนชั้นนำ (รร.เซนต์คาเบรียล, รร.กรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์, รร.มัธยมยานากาวา, รร.วรรัตน์ศึกษา และ 168 ติวเตอร์ออนไลน์) ทั้งแบบออนไลน์ และบันทึกเทป มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ป.1-ม.6 ทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ สช.ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร 8 แห่ง เพื่อนำแพลตฟอร์มและเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ที่ทันสมัยและครอบคลุมการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ดังนี้

 1. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web portal Aksorn On-Learn ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 15 พ.ค.-31 ต.ค.2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน
 2. บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด สนับสนุนเนื้อหาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา กว่า 150 บทเรียน สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดจนการติวข้อสอบในทุกระดับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน
 3. บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  – ร่วมแชร์การอบรมครู ป.1-6 วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom Cloud Meeting และคลิปบทเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ประกอบการใช้หนังสือ Young Star กว่า 160 ตอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาระบบ eDLRU ใน 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนทั่วไป ป.1-6 และสําหรับนักเรียนต้องการพิเศษ, บทเรียนและห้องเรียนออนไลน์ 7 บทเรียน, คลิปการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครู อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การนําหลักสูตรไปใช้ เป็นต้น รวมทั้งบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.1-3 ในระยะเวลา 3 เดือน
 4. บริษัท ไอดี ไดร์ฟ จํากัด สนับสนุนแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในโรงเรียน อาทิ ข้อมูลนักเรียน การบริหารจัดการ เป็นต้น และการอบรมครู ให้สามารถออกแบบเนื้อหาออนไลน์ได้เอง ผ่านระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (School Communication : SCOM) ซึ่งเชื่อมต่อหลักสูตรระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เชื่อมโยงหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบและสร้างวิดีโอ เพิ่มเอกสารได้อย่างหลากหลาย จัดการเรียนออนไลน์ แบบ Realtime, Live, Streaming ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ จัดสอบ และประเมินผล ออกใบรับรอง เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 – 1 เมย.2564 รวมระยะเวลา 1 ปี
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สนับสนุนคลังความรู้และสื่อการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SciMath (www.scimath.org) ทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์ ภาพ บทความ โครงงานวิทยาศาสตร์ e-Book เกมวิทยาศาสตร์ แอพพลิเคชันสําหรับครูและนักเรียน ป.1-ม.6 กว่า 5,000 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 – 1 เม.ย.2564 รวมระยะเวลา 1 ปี
 6. บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด (วพ.) อนุญาตให้ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระวิชา ป.1-ม.6 ได้ทาง wpp.co.th พร้อมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ PowerPoint แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ตลอดจนดาวน์โหลดหนังสือเรียน e-Book รายวิชาพื้นฐาน ทุกระดับชั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 – 1 เม.ย.2564 รวมระยะเวลา 1 ปี
 7. บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จํากัด สนับสนุนแอพพลิเคชัน Easy Learning Music Application พร้อมคู่มือ และวิธีสอน ซึ่งเป็นสื่อการสอนบรรเลงดนตรีสากลอย่างถูกต้อง ทั้งเปียโน ระดับ ป.1-ม.6, วงสตริงคอมโบ อาทิ กีต้าร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คีย์บอร์ด กลองชุด เปียโน, วงโยธวาทิต เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนให้เรียนเปียโนแอพพลิเคชัน Easy Learning Music Application ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ (User) จํานวน 100,000 user โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ธ.ค.2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน
 8. โรงเรียนทิวไผ่งาม และนานาชาติ แคนาเดียน ประเทศไทย สนับสนุนระบบเทคโนโลยี “ห้องเรียนเสมือนจริง” ผ่านระบบออนไลน์ รองรับจํานวนผู้เรียน 40 คน พร้อมอบรมครูให้สามารถผ่านห้องเรียนเสมือนจริงได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนการเรียนการสอน 8 สาระวิชา ระดับ ป.1-ม.6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 5 พ.ค.2563 – 4 พ.ค.2564 รวมระยะเวลา 1 ปี

ดร.กนกวรรณฯ กล่าวย้ำว่า การเรียนการสอนออนไลน์ จะเป็นการสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม เรียนฟรีที่บ้าน ปลอดภัย ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และให้เด็กทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน.


อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: