ศธ.จับมือเอกชน พัฒนาหลักสูตรการโรงแรม ทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

(28 เมษายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการโรงแรมอย่างครบวงจร (The meeting to promote the hospitality skills and related practices for the Thai students)

รมว.ศธ. ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้แทนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมระดับอาชีวศึกษาของไทย คือ

  • Wrightman Corporation และเจ้าของเครือข่าย Lenotre Paris
  • โรงแรม Novotel Bangkok
  • Impact Arena
  • บริษัท Interpath เจ้าของหลักสูตร PIHMS (Pacific International Hotel Management School)
  • บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
  • วิทยาลัยดุสิตธานี
  • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ
  • หอการค้าไทย-สิงคโปร์

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้สามารถเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้เป็นสากล และผลิตผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม (ห้องเรียนพิเศษภาคภาษาอังกฤษ) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และรายวิชาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงระยะเวลา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าว โดยคำนึงถึงความทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่เป็นภาระของผู้เรียนและครูผู้สอนมากเกินไป

ที่ประชุมได้มีมติให้ สอศ. ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน หารือในรายละเอียดเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาการโรงแรม เพื่อนำเสนอตามกระบวนการพิจารณาต่อไป

ในการประชุมหารือครั้งนี้ มีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม อาทิ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ., นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ., นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการ กอศ., ผู้บริหารและผู้แทนภาคเอกชนด้านการโรงแรม, ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา.

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ. / ข้อมูล
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: