หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : 5 หมื่นล้านยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 8,224 โรง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ […]