แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.

แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กำหนดแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
รวม 4 ระยะ

Timeline
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระยะที่ 1-2
(เตรียมความพร้อม และทดลอง)

Timeline
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระยะที่ 3-4
(จัดการเรียน และการทดสอบ/ศึกษาต่อ)

รูปแบบการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชาและระดับชั้น
ตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.6

ที่มา :
facebook สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.