Categories
สพฐ.

แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.

แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กำหนดแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
รวม 4 ระยะ

Timeline
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระยะที่ 1-2
(เตรียมความพร้อม และทดลอง)

Timeline
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระยะที่ 3-4
(จัดการเรียน และการทดสอบ/ศึกษาต่อ)

รูปแบบการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชาและระดับชั้น
ตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.6

ที่มา :
facebook สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

8 replies on “แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.”

น่าจะได้ผลลัพธ์ได้อย่างดี นะคะ

Like

น่าจะได้ผลลัพธ์ได้อย่างดี นะคะ ขอบคุณค่ะ

Like

อาจจะได้ผลดีค่ะ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของนักเรียนเเละเครื่องมือสือออนไลน์ในการใช้ประกอบการเรียนการสอนในขณะที่อยู่บ้าน

Like

อาจจะได้ผลดีค่ะ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเด็กนักเรียน เเละเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการใช้ประกอบการเรียนการสอนขณะอยู่ที่บ้าน

Like

การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสำคัญมาก รวมถึงระบบเทคโลยีสื่อการเรียนสอนต้องพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน

Like

ก็มีประโยชน์คะ สำหรับเด็กที่มีความพร้อม แต่สำหรับเด็กบางส่วนก็ไม่มีอุปกรณ์ หรือความพร้อมในการเรียน เช่น ไม่มีโทรศัพท์ หรือ สัญญาณ อินเตอร์เน็ต

Like

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียนบางคน อาศัยอยู่กับ ตา ยาย ไม่มีอุปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ที่จะรับสัญญาณ หรือมีแต่ไม่สามารถรับได้ ควรจะมีการสำรวจก่อน น่าจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s