ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2563

(23 เมษายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กรณีโรงเรียนประสบปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ

มีสาระสำคัญที่ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

 • ยกร่างประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. ….
 • ให้มีการพักชำระหนี้หรือปรับลดหรืองดเบี้ยปรับ ให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้เงินยืม(ทุกรายที่ร้องขอ) และให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้เงินยืม(รายเดิม) ที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ สามารถขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 20 ปี

เห็นชอบเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางาน เรื่องการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน และการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563

 • ปรับการจัดทำข้อมูลการสำรวจนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เช่นเดียวกับ สพฐ. ซึ่งใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม ในการประชุมหารือเรื่องอาหารเสริม (นม)
 • การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ให้เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในเดือนมีนาคม 2563
 • การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนสิงหาคม 2563 ให้เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในเดือนกรกฎาคม 2563

ที่ประชุมเห็นชอบ หลักการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้โรงเรียนในระบบกู้ยืมเงินหรือยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ และมอบหมายให้ สช. ปรับปรุงประกาศการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

 • ให้โรงเรียนในระบบกู้ยืมหรือยืมเงิน รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และปลอดดอกเบี้ยสำหรับการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
 • ผ่อนชำระคืนภายใน 1 ปี หรือ 12 งวด
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
 • ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 • การชำระคืน โดยยินยอมให้หัก ณ ที่จ่าย จากเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับจาก สช. ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ควรงดเก็บดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งทางเลขาธิการ กช.ได้รับแนวทางไว้พิจารณา

เห็นชอบ ผ่อนผันให้โรงเรียนนอกระบบเปิดสอนได้ตามปกติ กรณีที่ข้อกำหนดซึ่งออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดได้อนุญาต

ทั้งนี้ โรงเรียนนอกระบบ 3 ประเภท ซึ่ง สช.เห็นควรพิจารณาผ่อนผันให้เปิดสอนปกติ รวม 1,546 แห่ง คือ

 • ศิลปะและกีฬา 302 แห่ง
 • วิชาชีพ 1,072 แห่ง
 • เสริมสร้างทักษะชีวิต 172 แห่ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ควรเพิ่มในประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ด้วยว่า โดยเป็นไปตามผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต/สั่งการ

รับทราบ วาระประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8 เรื่อง ดังนี้

 1. การควบรวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ได้โดยยกเว้นไม่ต้องเลิกกิจการ โดยอยู่ระหว่าง สอศ.จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ.พิจารณา
 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. …. โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอปลัด ศธ. เพื่อเสนอ รมว.ศธ. ตามหนังสือที่ ศธ. 0211.3/5214 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
 3. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอปลัด ศธ. เพื่อเสนอ รมว.ศธ. ตามหนังสือที่ ศธ. 0211.1/5090 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 และ รมว.ศธ.ได้ลงนามแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 4. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอปลัด ศธ. เพื่อเสนอ รมว.ศธ. ตามหนังสือที่ ศธ. 0211.1/5089 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
 5. ผลการประชุมครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สช. มีหนังสือติดตามทวงถามโรงเรียนให้จัดส่งตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดย สช.แจ้งโรงเรียนดำเนินการแล้ว โรงเรียนไม่ส่งตราสาร กรุงเทพฯมีจำนวน 5 โรง จากเดิม 173 โรง ลดลง 168 โรง , โรงเรียนในกรุงเทพฯ ส่ง SAR จำนวน 533 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 693 โรง ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 2563
 6. ผลการประชุมครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สช. มีหนังสือติดตามทวงถามโรงเรียนในระบบที่ไม่มีจำนวนนักเรียน แต่ไม่ยื่นคำขอเลิกกิจการ หากโรงเรียนในระบบยังไม่ดำเนินการใดๆ ให้ สช. ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดย สช.แจ้งโรงเรียนดำเนินการแล้ว มีโรงเรียนใน กรุงเทพฯ 63 โรง ต่างจังหวัด 47 โรง ข้อมูล ณ 20 เม.ย. 2563
 7. ผลการประชุมครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สช. มีหนังสือติดตามทวงถามโรงเรียนนอกระบบที่ไม่ส่งรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเอง หากโรงเรียนนอกระบบยังไม่ดำเนินการใดๆ ให้ สช.ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดย สช.ได้มีหนังสือ ที่ ศธ. 0211.8/5086 ที่ ศธ. 0211.8/5087 ที่ ศธ. 0211.8/5088 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แจ้งโรงเรียนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแล้ว มีโรงเรียนทยอยส่งข้อมูลในภาพรวมกว่า ร้อยละ 37.5
 8. ผลการประชุมครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สช. ศึกษาแนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากโรงเรียนนอกระบบอนุญาตให้ใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ สช. ทางราชการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการ

รับทราบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

 • ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

รับทราบ การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ตามมาตรการด้านการงบประมาณของรัฐบาล เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่ง สช.ได้ปรับลดการใช้จ่ายตามมาตรการด้านงบประมาณฯ เป็นจำนวนเงินกว่า 17.7 ล้านบาท

รับทราบ ผลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ สช.

สช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียน โดยมีเลขาธิการ กช. และรองเลขาธิการ กช. เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

โดยคณะทำงานดังกล่าว มีหน้าที่เร่งรัดติดตาม กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ประสานงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้เลขาธิการ กช. ทราบ ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 ซึ่งพบว่ามีเรื่องร้องเรียน 690 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 509 เรื่อง อยู่ในระหว่างดำเนินการ 181 เรื่อง

รับทราบ ผลสถานะกองทุนสงเคราะห์

สรุปรายรับ-รายจ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรายรับต่ำกว่ารายจ่าย 11 ล้านบาท ดังนี้

 • รายรับ 216 ล้านบาท
 • รายจ่าย 227 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนสงเคราะห์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีภาระหนี้สินเชื่อเพื่อสวสัดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับสินเชื่อทุกโครงการ 6 เดือน (1 พ.ค.63 – 30 ต.ค. 63) รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก ร้อยละ 4.5 เหลือร้อยละ 4

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายกมล รอดคล้าย ทปษ.รมช.ศธ., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ., นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ., นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ., นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งถัดไป (ครั้งที่ 5/2563) จะจัดประชุมในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สรุป : อานนท์ วิชานนท์
ภาพ : ปกรณ์ เรืองยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: