ผลการประชุม คกก.บห.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(17 เมษายน 2563) ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี

โดยมีนางนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งเห็นว่าควรมีการเพิ่มผู้แทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องไปดูข้อกฎหมายอีกครั้ง รวมทั้งพิจารณาการประสานงานทั้งในระดับบนและระดับล่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ดำเนินการเป็นหลักอยู่แล้ว ส่วนระดับของมหาวิทยาลัยนั้น ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอให้ ศปบ.จชต. เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งขอให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเรียน และสามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดย

ผู้แทนจาก สพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้เตรียมการและมีมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสานฝันฯ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทั้ง 12 โรง โดยได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนโยบายให้โรงเรียนจัดทำภารกิจที่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนดำเนินการได้ทั้งในช่วงปิดและเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ บางโรงเรียนของโครงการซึ่งมีหอพักนักเรียน ทางจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์ใช้เป็นสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการรองรับในการป้องกันและทำความสะอาดฆ่าเชื้อในช่วงเปิดภาคเรียน

ผู้แทนจาก สอศ. กล่าวว่า ต้องการให้มีการกำหนด Timeline การดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาหารือร่วมกันอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป.

ภาพและข่าว : จงจิตร ฟองละแอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: