ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา

(15 เมษายน 2563) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบแต่งตั้ง นายนิติ นาชิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนนายสุภกร บัวสาย ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร